All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

DIETA STAREJ WSI

O CZYM JEST ARTYKÓŁ: Under Construction.

PARĘ SŁÓW ZAMIAST WSTĘPU:SPIS TREŚCI

SPIS DZIAŁU JĘZYKI
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Maksymy łacińskie
- Skróty łacińskie


SKRÓTY ŁACIŃSKIE

Autor artykułu: Rafał Łepik | Współpraca: RWD | Twórca szablonu: I Have The Page.

 • A = ANNO (roku)
 • Sprawdzić UJJP
 • A.C. = ANNO CURRENTE (W roku bieżącym)
 • A. Ch. N. = ANTE CHRISTUMNATUM (Przed narodzeniem Chrystusa)
 • A.D. = ANNO DOMÍNI (Roku Pańskiego)
 • A.U.C. = AB URBE CONDITA (Od założenia miasta [Rzymu])


 • C. (C) = CAPITUR (Rozdział)
 • Coss. = CÓNSULES, CONSÚLIBUS (Konsulowe - Za konsulatu konsulów)


 • D.G = DET GRATIA (Z łaski bożej)
 • D.O.M. = DEO OPTIMO MAXIMO (Bogu Najmilszemu i Najwyższemu)
 • DR. MED. = DOCTOR MEDICYNE (Doktor medycyny)
 • DR. PHIL. = DOCTOR PHILOSOPHIAE (Doktor filozofii)
 • DR. U. = DOCTOR UTRIUDQUE IURIS ( Doktor obojga praw (cywilnego i kanonicznego)


 • EO IPSO (Tym samy)
 • EO NÓMINE (Pod tym imieniem)
 • ERGO (A więc)
 • ET CÉTERA (I tak dalej)


 • IB. = IBIDEM (Tamże - W tym samym miejscu)
 • I.C.R. = IOANNES CASIMIRUS REX lub INITIUM CALAMITATIS REGNI (Król Jan Kazimierz lub Początek klęski Rzeczypospolitej (H. Sienkiewicz)
 • ID. = IDEM (Ten sam [autor])
 • I.E. = ID EST (To jest - To znaczy)
 • IN FAVOREM (Na czyją korzyść)
 • IN GRÁTIAM (Na cześć)
 • IN GRÉMIO (Razem - Wspólnie - Zbiorowo)
 • IN HONOREM (Na cześć)
 • IN INFINITUM (W nieskończoności)
 • IN LOCO (W miejscu - Zamiast)
 • IN NUCE (W jądrze orzecha - Krótko - W streszczeniu; Pliniusz)
 • IN ODORE SANCTITATIS (W atmosferze świętości - W stanie świętości)
 • IN ÓPTIMA FORMA (W najlepszej postaci)
 • IN PÁUCIS (W krótkich słowach)
 • IN PERPÉTUAM REI MEMÓRIAM (Na wieczną rzeczy pamiątkę)
 • IN PERPETUUM (Na zawsze)
 • IN PERSOA (Osobiście)
 • IN PLENO (W komplecie - W pełnej liczbie)
 • IN PLUS (Na zwyżkę - Na korzyść - Na plus)
 • IN PÓCULIS (Z kielichu w ręku - Podczas pijatyki)
 • I.N.R.I = IESUS NASARENUS REX IUDAEORUM (Jezus Nazeretański Król Żydowski)
 • IN SÁECULA SAECULORUM (Na wieki wieków)
 • IN SILNIO ET SPE (W milczeniu i nadziei)
 • IN SPE (W nadziei - W przyszłości)
 • INSTAR OMNIUM (Na podobieństwo wszystkich)
 • IN TOTO (W całości)
 • IN USU (W użyciu - W praktyce)
 • IN USUM (Do użytku)
 • IN VÁCUO (W próżni)
 • IN VERBA MAGISTRI (IURARE) (Na słowa mistrza (przysięgać); Horatius)
 • IN VITRO (W szkle; badanie życia w probówce)
 • IN VIVO (Na żywym organizmie, badanie)
 • I.O.M. = IOVI ÓPTIMO MIMO (Jowiszowi najlepszemu największemu)
 • IPSE FECIT (Sam wykonał)
 • IPSO IURE (Z samego prawa)
 • ITEM (Także - Również)
 • IÚNIOR (Młodszy)
 • I.U.D. = IURIS UTRIUSQUE DOCTOR (Doktor obojga praw [cywilnego I kanonicznego])
 • IUNCTIM (Łącznie)
 • IUS GLÁDII (Prawo miecza - Prawo życia)
 • IUS NATURE (NATURALE) (Prawo natury)
 • IUS PATRONIS EGET (Prawo wymaga patrona)


 • L. = LIBER (Księga)
 • L. C. (L. CIT.) = LOCO CITATO (W miejscu przytoczonym wyżej)
 • LEGE ARTIS (Według reguł sztuki - Po mistrzowsku)
 • LOCUM TENENS (Zastępca)
 • L.S. = LOCUS SÍGILLI (Miejsce pieczęci)
 • LUCRI CÁUSA (Dla zysku)


 • M = MENSE (W miejscu)
 • MACTE! (Brawo! - Wspaniale!)
 • MACTE NOVA VIRTUTE, PURE! (Chwała twej młodzieńczej odwadze, chłopcze!)
 • MAGISTER DIXIT (Sam nauczyciel powiedział)
 • MALA FIDE (W złej wierze)
 • MALA FIDES (Zła wiara)
 • MALA NOTA (Zła kreska - Zła opinia)
 • MALA ÁNIMO (W złej wierze)
 • MÁNIA PERSECUTIVA (Mania prześladowcza)
 • MÁNIA RELIGIOSA (Obłęd na tle religijny)
 • MARE TENEBRÁRUM ( Morze ciemności)
 • MÁXIMA CUM LÁUDE (Z najwyższą pochwałą)
 • M.D.S = MISCE, DO, IGNA (Zmniejszaj, wydaj, oznacz [formuła receptowa])
 • MEA CULPA, MEA MIMA CULPA (Moja wina, moja bardzo wielka wina)


 • N.L. = NON LIQUET (Niejasne)
 • N.N. = NON NOTIUS (Nieznany, zamiast nie wymienianego nazwiska)
 • NOTA BENE! (n. b.) Zauważ dobrze! Mówiąc nawiasem)
 • NOVÍSSIMA VERBA (Ostatnie słowa - słowa umierającego)
 • NÓVITAS GRATÍSSIMA RERUM (Nowość ma szczególny powab)


 • OP. CIT. = ÓPERE CITATO (LAUDATO) (W dziele cytowanym)
 • ÓPTIMUM (Najlepsze)


 • PARS PRO TOTO (Część zamiast całości)
 • PATER, PECCAVI (Ojcze, zgrzeszyłem)
 • PAX, PAX, PAX VÓBISCUM (Pokój, pokój, pokój wam)
 • TIAR, PÓTIAR (pocierpię, zdobędę) ???????????????
 • P. M. = PÓNTIFEX MÁXIMUS (Najwyższy kapłan)
 • P. M. = PRO MEMÓRIA (Dla pamięci)
 • POST FACTUM NULLUM CONSÍLIUM (Po czynie na nic rada)
 • POST SCRIPTUM (Po liście - Uzupełnienie listu)
 • POST TÉNEBRAS LUX (Po mroku światłość)
 • P.P. = PRAETERMISSIS PRAETERMITTENDIS (Opuścić to, co należy opuścić)
 • P.P. = PRAETER PROPTEK (Miej więcej, około)
 • PR.A. = PRO ANNO (Rocznie)
 • PRAETER NATURAM (Wbrew naturze)
 • PRIMO LOCO (Na pierwszym miejscu)
 • PRO ARTE (Dla sztuki)
 • PRO ET CONTRA (Za i przeciw)
 • PRO MEMÓRIA (Dla pamięci)
 • P.T. = PRAETERMISSO TATULO (Opuściwszy tytuł)


 • Q.B.F.F.F.Q.S.P.R. (Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyślności narodu rzymskiego)
 • Q.E.D. = QUOD ERAT DEMONSTRANDUM (Co było do dowodzenia)
 • QUID INDE? (Cóż stąd?)
 • QUID EST REI? (O co chodzi?)
 • QUID INDE? (Cóż stąd?)
 • QUID NOVI? (Co nowego?)
 • QUID NUNC? (Co teraz?)
 • QUID OPUS EST VERBIS? (Na co tu słowa?)
 • QUOD ÁTTINET (Co dotyczy)
 • QUOD LIBET (Co się komu podoba ? Różności)
 • Q. V. = QUOD VIDE (Co zobacz (odsyłacz)
 • QUO IURE? (Jakim prawem?)
 • QUO MODO? (W jaki sposób?)
 • QUO VADIS? (Dokąd idziesz?)


 • RÁTIO IUSTÍFICA (Powód usprawiedliwiający)
 • RÁTIO LEGIS (Uzasadnienie ustawowe)
 • RÁTIO SUASÓRIA (Powód przekodowujący)
 • RÁTIO SUFFÍCIENES (Racja wystarczająca)
 • REBUS SIS STÁNTIBUS (W takim stanie rzeczy - Gdy sprawy tak stoją)
 • RES COMMUNIS (Dobro wspólne)
 • RES DERELICTA (Dobro opuszczone)
 • RES NULLIUS (Rzecz niczyja)
 • RES SACRA MISER (Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą; Seneca)


 • SALVE! (Witaj!)
 • S.C. = SCILICET (To jest, mianowicie, domyślnie)
 • S.C. = SCULPIST (Rytował, rzeźbił)
 • S.C. = SENATUS CONSULTUM (Postanowienie senatu)
 • SCIL. = SCILICET
 • S.D. = SALUTEM DICT (Pozdrawia)
 • S. E. E. O. = SALVO ERRORE ET OMISSIONE (Z uwzględnieniem błędu i opuszczenie (tekstu)
 • SENSUS LARGO (W szerokim znaczeniu)
 • SENSUS COMMUNIS (Zdrowy rozsądek)
 • SENSU STRICTO (W ścisłym znaczeniu)
 • SERO SÁPIUT PHTGES (Późno przychodzą Frygowie po rozum do głowy - Mądry polak po szkodzie)
 • SERVA ME, SERVATO TE (Ocal mnie, ocalę ciebie)
 • SIC (Tak - Dosłownie)
 • SÍMIA PURPURATUM (Małpa w purpurze)
 • SINE ANNO (Bez oznaczenia roku)
 • SINE DIE (Bez ustalenia dnia - Na święty nigdy)
 • SINE BIDO (Bez wątpienia)
 • SINE ME DE ME (Bez mnie o mnie)
 • SINE MORA (Bez zwłoki!)
 • SI PLACET (Jeśli się podoba)
 • SIT SALUTI! (Na zdrowie!)
 • S.O. = SERVUS OBSERVANTÍTIAM (Najuniżejszy sługa)
 • SPES DÉCIPIT (Nadzieja zawodzi)
 • SPES VANA (Próżna nadzieja)
 • STATUS PRAESENS (Stan obecny)
 • STATUS QUO (Obecny stan rzeczy)
 • STATUS QUO ANTE (Stan dawniejszy)
 • STRICTE (Dokładnie)
 • STULTE, STUDE! (Ucz się głupcze!)
 • SUA SPONTE (Z własnej woli)
 • SUB COLORE IURIS (Pod pozorem prawa)
 • SUB CONDITIONE (Pod warunkiem)
 • SUB FIDE NÓBILI! (Pod słowem honoru!)
 • SUPÉRFLUA NON NOCENT (Nadmiar nie szkodzi; św. Augustyn)
 • SUPRA VIRES (Ponad siły; Horatius)
 • SURSUM CORDA! (W górę serca!)
 • SURSUM CÁPITA! (Do góry głowa!)
 • SUUM CUIQUE (Każdemu, co mu się należy; Cicero)


 • TÁBULA RASA (Czysta, nie zapisana tablica, karta; Locke)
 • TACE, SED MEMENTO! (Milcz, ale pamiętaj!)
 • TÁCITO CONSENSUS (Za milczącą zgodą)
 • TALIS PÁTER, TALIS FÍLIUS (Jaki ojciec, taki syn)
 • TÉMPORA MUTANDER ET NOS MUTAMUR IN ILLIS (Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi)
 • TETIGISTI ACU (Dotknąłeś igłą - Trafiłeś w sedno)
 • TIBI ET IGNI (Dla Ciebie i ognia - Przeczytaj i zaraz spal!)
 • TOLLE, LEGE! (Weź i czytaj!) T.T. TOTO TATULO (Z pełnym tytułem)
 • TU ÁUTEM (A ty [co na to]?)
 • TU QUQQUE! (Ty także!)


 • U.I. = UT INFRA (Jak niżej)
 • U. I. D. = UTRIUSQUE IURIS DOCTOR (Doktor obojga praw [cywilnego i kanonicznego])
 • UNA VOCE (Jednogłośnie)
 • UNDE ET QUO? (Skąd i dokąd?)
 • UNO ÁMINNO (Jednomyślnie)
 • URGNES (Pilne)
 • U.S. = UT SÉQUITUR (Jak dalej)
 • U.S. = UT SUPRA (Jak wyżej)
 • UT FAMA FERT (Jak wieść głosi)
 • UT FATA TRAHUNT (Jak losy zarządziły - Na los szczęścia)
 • UT INFRA (Jak niżej)
 • UT SÉQUITUR (Jak następuje, jak dalej)
 • UT VIVAS, ÍGITUR VÍGILA! (Jeżeli chcesz żyć, uważaj, bądź ostrożny!; Horatius)


 • VACAT (Miejsce wolne)
 • V. = VIDE (Patrz - Zobacz)
 • VADE FORAS! (Idź precz!)
 • VADE IN PACE (Idź w pokoju)
 • VADE IN MECUM (Chodź ze mną (wademekum - tytuł przewodnika)
 • VAE MIHI! (Biada mi!)
 • VAE SOLI! (Biada samotnemu!)
 • VALE! (Bądź zdrów)
 • VÁRIA (Rozmaitości)
 • VARIÁTIO DELECTAT (Zmiana raduje)
 • VEL (Albo)
 • VETO (Nie pozwalam)
 • VIA MÉDIA (Droga pośrednia)
 • VIA NATURALI (Drogą naturalną)
 • VIA NEGATIONIS (Przez zaprzeczenie)
 • VICE VERSA (Na odwrót - Nawzajem)
 • VICINUS BONUS INGENS BONUM (Dobry sąsiad ogromne dobro)
 • VICISTI, GALILAEE! (Zwyciężyłeś, Galilejczyku!)
 • VICIT (Zwyciężył)
 • VICTIS HONOS (Cześć zwyciężonym)
 • VIOLENTUM STUPRUM (Zgwałcenie - Zhańbienie)
 • VI PRAESÍDII (Z prawa przysługującemu przewodniczącemu)
 • VIRTUS NIHIL PETIT PRAEMII (Cnota nie wymaga żadnej nagrody)
 • VIS LEGIS (Siła prawa)
 • VIS MAÍOR (Siła wyższa)
 • VIS VITALIS (Siła życiowa)
 • VITA BREVIS, ARS LONGA (Życie trwa krótko, sztuka długa; Hippocrates)
 • VIVANT! (Niech żyje!)
 • VIVA VOX DOCENT (Żywe słowo uczy)
 • VÍVERE IN DIEM (Żyć z dnia na dzień)
 • VÍVITE LAETI! (Żyj wesoło!)
 • VIXIT CREDO (Nie do wiary)
 • VOLENS NOLENS (Chcąc nie chcąc)
 • VOLÚMINA LEGUM (Księga praw)
 • VOX COELESTIS (Głos niebiański)
 • V.S. = VÉTERIS STYLI (Według starego stylu)
 • VULGO FÁCITIUNT (Tak wszyscy powszechnie robią)

Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Luty 2. 2012 r.

img

Nota Prawna

Korzystanie ze strony

Korzystając ze stron www, z jej pliku, z całej tej strony lub jej fragmentu, zgadzasz się na poniższe warunki:

- Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
- Treści strony, jak i właściwego pliku strony nie można nigdzie publikować, lecz plik umieszczony pod przyciskiem "Download PDF", tego w postaci PDF, możesz umieścić (opublikować) na własnej stronie www.
- Treści strony nie można przekazywać osobom trzecim na płytach CD, dyskietkach lub innych nośnikach archiwizacyjnych. Treść strony można rozsyłać za pomocą poczty elektronicznej, lecz nie do większej liczby osób niż jedna na raz. Postanowienie owe nie dotyczy przekazywania linków do strony głównej lub jej podstron.
- Strony nie można rozprowadzać w jakiejkolwiek sposób lub postaci. Nie dotyczy to pliku, który zawiera treść strony w formacie PDF. Plik jest dostępny po kliknięciu na przycisk "Download PDF".
- Całkowicie zabronione jest umieszczanie treści strony na innej stronie internetowej, chyba że nie mam możliwości nie udzielenia takich praw, co będzie umieszczone na każdej ze stron, dostępnych w domenie rafallepik.com. Zastrzeżenie to nie dotyczy tak zwanego prawa: „do cytatu” lub notatki, o czym traktuje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.)
- Nie wolno modyfikować treści pobranych plików PDF.
- Każdy plik PDF, podczas przesyłania do osób trzecich, musi być zawarty w oryginalnym archiwum, w którym umieszczony jest plik copyright.txt, tak, aby mogły go także przeczytać osoby zainteresowane. Adnotację tę, stosuje się tylko w wypadku potencjalnej lub rzeczywistej chęci umieszczenie pliku PDF na innej stronie www i/lub w sieci Internet, w jakiejkolwiek jej części.
- Każdy pliki PDF zawiera, w tytule pliku, link do tej strony i ma on pozostać w niezmienionej formie.
- Do każdego, dostępnego na stronie internetowej o doemnie rafallepik.com, i na wszystkich subdoemnach, pliku z podpisem Rafał Łepik, stosuje się najczęściej licencję Creative Common, i zarabianie się wszelkich zmian w tym miejscu. Zmiana praw jest możliwa, po uzgodnieniu stron, za zgodą osób wymienionych w pliku lub innej/innych wymienionych w pliku.
- Wszelkie inne i niewymienione postanowienia regulują ustawy: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.) i "Kodeks cywilny".
- Jako, że otrzymałeś je za darmo, nie można ich sprzedawać lub czerpać z nich jakiegokolwiek zysku, w jakiejkolwiek postaci. Można tylko użytkować na własne potrzeby lub rozdawać za darmo, ale tylko w postaci pliku PDF. Wydruk pliku PDF, zawierający tę stronę, koniecznie ma być kompletny, i jednocześnie nie naruszać powyższych postanowień.

Inne Postanowienia

Autor strony zaznacza, że zawartość plików była przeanalizowane za pomocą aktualnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, a to w celu wyeliminowania zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, lecz nie udziela gwarancji, co do całkowitego pozbycia się szkodliwego działania dołączonych treści do pliku PDF.

Jako że otrzymałeś możliwość pobrania plików za darmo, nie będziesz mógł rościć sobie jakichkolwiek praw, co do jakiekolwiek rękojmi wynikającej z ich użytkowania.

Nie gwarantuję, że pliki nie zawierają błędów.

Autor: Download.jestemrafal.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z pliku lub co do poprawności informacji w plikach pobranych z download.jestemrafal.com.

Download.jestemrafal.com zastrzega sobie praw do zmiany lub modyfikacji części lub całości powyższych plików bez konieczności specjalnego informowania osób, które pobrały już wcześniej pliki, jednakże po pobraniu - przez Ciebie – pliku PDF, obowiązują tylko postanowienia z dnia utworzenie pliku.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na rafal@jestemrafal.com.

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google | Dziennik Ustaw | Pobierz Ustawę o prawach autorskich

Bibliografia / Spis Publikacji / Autorzy

SPIS TREŚCI

SPIS DZIAŁU JĘZYKI
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Maksymy łacińskie
- Skróty łacińskie


Dobrze Poznane Słowa

pix

Witryna pt. Znane Słowa, tłumaczenie myśli ludzi we wsparciu św. Biblią... Nazwa wskazuje, że zawarty jest tu zbiór ludzkich myśli... Myśli są ułożone w 100 kategoriach, a ongie są wyjaśnione za pomocą wskazówek, jak ich używać w życiu, i rozróżnione na trzy kategorie. Przejdź do strony

  
  

LOSOWE GESTY / GALERIA

     

W tym miejscu, znajdują się, losowo wybierane fotografie przedstawiające gesty, tzw. Mowa Ciała. Naciskając przycisk losuj, sprawisz, że mechanizm strony, wylosuje nowe propozycje. Klikając zaś na fotografie, wyświtlisz jej powiększenie wraz z opisem, które nastąpi, po przekierowaniu na stronę MojaOsobowosc.pl.

Kontakt

Tu, na wszelki wypadek, podałem dane służące do kontaktu ze mną (Jeśli chcesz, możesz zadzwonić lub napisać do mnie list.)

Telefon: +48.(500) 100-987,
Gadu-Gadu: 896918
Adres: Zamość
E-mail: rafal@rafallepik.com.

© Copyright MyWebSite. Designed by Blue Website Templates

© Copyright I have The Page. We modifed it.

More Free Web Templates at WTO. All premium Magento themes at magentothemesworld.com!