All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

DIETA STAREJ WSI

O CZYM JEST ARTYKÓŁ: Under Construction.

PARĘ SŁÓW ZAMIAST WSTĘPU:SPIS TREŚCI

SPIS DZIAŁU JĘZYKI
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Maksymy łacińskie
- Skróty łacińskie


SENTENCJE ŁACIŃSKIE

Autor artykułu: Rafał Łepik | Współpraca: RWD | Twórca szablonu: I Have The Page.


 Absens carens - nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodzi

 Ab urbe condita - od założenia miasta

 Ad futurum rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę

 Amor omnia vincit - miłość zwycięża wszystko

 Ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, a życie krótkie

 Asinus asinorum - osioł nad osłami

 Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja

 Ab equis ad asinos - z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę).

 Ab ovo usque ad mala - od początku do końca (od jaj do jabłek).

 Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi.

 Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym.

 Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych).

 Alea iacta est - kości zostały rzucone.

 Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym.

 Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).

 Amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.

 Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.

 A tuo lare íncipe. Zaczynaj od siebie.

 Absentem qui rodit amicum, qui non defendit álio culpante, solutos qui cápiat risus hóminum famamque dicacis, fíngere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! - Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy niewidziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem; tego wystrzegaj się, Rzymianinie! (Horatius)

 Accípere praestat quam inferre iniúriam.- Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.

 Accípere praestat quam inferre iniúriam. -Lepiej doznawać krzywd, ni

 ż je wyrządzać.

 Actum ne ages! -Nie rób tego, co zostało już zrobione! Ádeo familiáriter est homínibus ómnia sibi ignóscere, nihil áliis remíttere. -Jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym [w tej sprawie] (Velleius Paterculus)

 Ad impossibília nemo obligatur. -Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.

 Ad quas res aptíssimi érimus, in iis potíssimum elaborábimus. Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.

 Adversas res leviores facit amicítia pártiens communicansque. -Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.

 Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus.-Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)

 Afflictátio facit religiosos. -Utrapienia czynią ludzi religijnymi.

 Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt. -Czudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneca)

 Alienum aes hómini ingénuo acerba est sérvitus. -Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.

 Áliter cum tyranno, áliter cum amico vívitur. -Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.

 Áliud est fácere, áliud est dícere. -Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.

 Altari sérviens de altari vívere debet. -Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.

 Alterius non sit, qui suus esse potest. -Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.

 Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere. -Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)

 Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur. -Kochać i zachować rozsądek to nie jest dane nawet Jowiszowi.

 Amici fures témporum. -Przyjaciele to złodzieje czasu.

 Amici mores nóveris, non óderis. -Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.

 Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est. -Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).

 Amicus Plato, amicus Sócrates, sed magis amica véritas. -Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa mi prawda. (Arystoteles)

 Amor vincit ómnia. -Miłość wszystko zwycięża.

 An nescis, mi fili, quantilla prudéntia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? (Axel Oxenstierna)

 Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova. -To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.

 Antiquus amor cancer est. -Stara miłość jest jak rak. (Petronius)

 Áquila non cápit muscas. -Orzeł nie zajmuje się łapaniem much.

 Aristóteles non semper Aristóteles. -Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem. - Nawet mędrzec może się mylić.

 Ásinus ásino pulcherrimus. -Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy.

 Áudi, vide, tace si vis vívere in pace. -Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.

 Áurea praxis, stérilis theória. -Złota jest praktyka, bezpłodna teoria.

 Aut ne tentaris aut pérfice. -Albo nie próbuj, albo dokonuj.

 Aut odit, aut amat múlier, nihil est tértium. -Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej ewentualności nie ma.

 Ad impossibilia nemo obligatur-( nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych)

 Adversus stimulum calcitrare-(wierzgać przeciw ościeniowi)

 Aequam memento rebus in arduis ser vare mentem non secus in bonis-(Pamiętaj o zachowaniu spokoju umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu)

 Aequo pulsat pede-(Jednako bije takt - w znaczeniu, że każdemu jednakowo czas jest odmierzany)

 Aliena nobis, nostra plus aliis placent (Publiliusz)-(Cudze nam bardziej się podoba, nasze zaś innym)

 Aliquando bonum dormitat Homerus (Horacy)-(Czasem zdrzemnie się i dobry Homer)

 Aliud est facere, aliud dicere- (Co innego zrobić, co innego mówić)

 Altari serviens de altari vivere debet-Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza. Kto służy ołtarzowi, z ołtarza żyje

 Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka)-Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie.

 Amantes amentes (Plaut)-zakochani są szaleni, bez rozumu

 Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arystoteles)-Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda

 Aquila non capit muscas-Orzeł nie łapie much

 Audentes fortuna iuvat decoratque corona- śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem

 Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt)-chciwość i bezczelność to główne wady możnych.

 AMOR TUSSISQUE NON CELANTUR-Miłości i kaszlu nie da się ukryć

 

 Bis dat, qui cito dat - dwa razy daje, kto szybko daje.

 Bonus animus in re mala dimidium est mali - dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa.

 Barba non facit philosóphum. -Broda nie czyni nikogo filozofem.

 Bene mori praestat, quam túrpiter vívere. -Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.

 Bene vertat, quod agis! -Oby na dobre wyszło to, co robisz.

 Bis dat, qui cito dat. -Dwa razy daje, kto prędko daje.(Publilius Syrus)

 Bono ánimo es! -Bądź dobrej myśli.

 Bene bonis, male malis- Dobrze dziać się powinno dobrym, źle złym

 Bonus ánimus in re mala dimídium est mali. -Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa. (Publilius Syrus)

 Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum. -Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.

 BENE VERTAT, QUOD AGIS! -Oby na dobre wyszło to, co robisz

 

 Caeca invidia est - zazdrość jest ślepa

 Carpe diem - chwytaj dzień

 Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem

 Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie

 Consensus facit legem - zgoda tworzy prawo

 Cui bono? - na czyją korzyść?

 Cum debita reverentia - z należnym poważaniem, szacunkiem

 Cum tacent, clamant - milczenie jest wymowniejsze od mowy

 Corruptissima respublica plurimae leges (Tacyt)- Państwo jest w największym nierządzie, gdy ma wiele praw.

 

 Dictum acerbum - gorzkie słowa, gorzka prawda

 Dictum sapienti sat - mądrej głowie, dość dwie słowie

 Disce puer - ucz się chłopcze

 Divide et impera - dziel i rządź

 Docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy

 Dum spiro, spero - nie tracę nadziei, dopóki żyję

 Duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta

 Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo

 Daemoni etiam vera dicenti non est credendum-(św. Jan Chryzostom)- Diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć

 

 Errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką

 Est modus in rebus - są granice, których nie należy przekraczać

 Festina lente - spiesz się powoli

 

 Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło

 Falsum etiam est verum, quod constituit superior-(Publiliusz Syryjczyk)-Fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy
 FELICITAS MULTOS HABET AMICOS- (Szczęście ma wielu przyjaciół)
 Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies-Zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.

 

 Gloria victis - chwała zwyciężonym

 Gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty

 

 Hodie mihi, cras tubi - dziś mnie, jutro tobie

 Hominem quero - szukam człowieka

 Hominem te (esse) memento - pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem

 Homo homini lupus est - człowiek, człowiekowi wilkiem

 Homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce

 Humana non sunt turpia - co ludzkie, nie hańbi

 HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST-Wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać.

 Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui-(Publilius Syrus)-Człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta

 

 Ignavis semper feriae - lenie zawsze mają święto

 Impos animi - słaby na umyśle (głupiec)

 In perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę

 In vino veritas - (dosł. w winie prawda), wino rozwiązuje języki

 

 Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża (Wergiliusz)

 Littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje

 Laudamus veteres, sed nostris utimus annis (Owidiusz)

 (Chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych)

 

 Mamnus manum lavat - ręka rękę myje (Seneka)

 Medicus, cura te ipsum - lekarzu, ulecz samego siebie

 Madio tutissimus ibis - najbezpieczniej jest chodzić środkiem (Owidiusz)

 Memento mori - pamiętaj o śmierci

 Mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele, zdrowy duch

 

 Nemo sapiens nisi patiens - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy

 Ne puero galdium - nie dawaj dziecku miecza

 Nil desperandum - nie trzeba tracić nadziei (Horacy)

 Nil novi sub sole - nic nowego pod słoncem

 Nolens volens - chcąc nie chcąc

 Non omnis moria - nie wszystek umrę

 Non scholae, sed vitae discimus - uczymy się nie dla szkoły, lecz życia

 Nosce te ipsum - poznaj samego siebie

 Nuda veritas - naga prawda

 Nulla dies sine linea - ani jeden dzień bez owocnej pracy

 NE CAESAR QUIDEM SUPRA GRAMMATICOS- Nawet Cezar nie jest nad gramatykami

 NESCIT VOX MISSA REVERTI-Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić)

 Non fert ullum ictum illaesa felicitas (Seneka)- Nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu.

 Non omnia possumus omnes (Wirgiliusz)-Nie wszyscy możemy wszystko

 

 Omne ignotum pro magni fico - wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe

 Omnia vincit Amor est nos cedamus Amori - miłość wszystko zwycięża - i my ulegnijmy miłości (Wergiliusz)

 O tempora! O mores! - o czasy! O obyczaje!

 Obsequium amicos, vetitas odium parit (Terencjusz)-Usłużność stwarza przyjaciół, prawda rodzi nienawiść

 OMNE IGNOTUM PRO MAGNIFICO EST-Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie

 

 Quam quisque novit artem, in hac se exerceat!-Niech każdy zajmuje tą sztuką, którą zna

 QUID ROMAE FACIAM? MENTIRI NESCIO-(Co będę robił w Rzymie? Kłamać nie umiem)

 

 Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą

 Per aspera ad astra - przez cierpienia do sukcesu

 Per pedes - pieszo

 Primus inter pares - pierwszy wśród równych

 Principis obsta - niszcz zło w zarodku

 Pecunia non olet (Cyceron)-(Pieniądze nie śmierdzą )

 Prima pars est aequitatis (Seneka)-Równość to pierwsza zasada sprawiedliwości

 Par super parem potestatem non habet-Równy nad równym nie ma władzy

 Populus vult decipi-(Lud chce być oszukiwanym)

 

 Releta refero - powtarzam, co słyszalem

 Rem tene, verba sequentur - opanuj treść, a słowa się znajdą

 Repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matką wiedzy

 Res severa (est) verum gaudium - prawdziwa radość jest rzeczą poważną

 

 Sapere aude - odważ się być mądrym (Horacy)

 Satis verborum - dość słów

 Sursum corda - nie traćcie ducha, odwagi

 Sustine et abstine - znoś i powstrzymuj się

 SUUM CUIQUE (Katon)-Każdemu, co mu się należy

 SALUS POPULI SUPREMA LEX-(Dobro ludu najwyższym prawem)

 Supra nos fortuna negotia curat-(Ponad nami los sprawy załatwia)

 

 Tarde mutantur et nos mutamur in illis - kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi

 Tertius gaudens - gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta

 

 Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - gdzie ty, Gajusie, tam i ja, Gaja

 Utile dulci miscere - łączyć przyjemne z pożytecznym

 Utinam falsus vates sim - obym był fałszywym prorokiem

 

 Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność

 Variatio delectat - odmiana bawi

 Verba veritatis - słowa prawdy

 Volenti nihil difficile - dla chcącego nic trudnego

 Vox populi (vox Dei) - głos ludu (jest głosem Boga)

 VENTER CARET AURIBUS (Seneka)-Brzuch nie ma uszu

 VIVE MEMOR, QUAM SIS AEVI BREVIS (Horacy)-Żyj pamiętając, jak krótkie jest twe życie

 Vive valeque (Horacy.) Żyj i bądź zdrów.

 VINCIT MALOS PERTINAX BONITAS (Seneka)-Zwycięża złych nieustanna dobroć

 Veritas in omnem partem sui eadem est (Seneka)-Prawda jest z każdej swej strony taka sama


Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Luty 2. 2012 r.

img

Nota Prawna

Korzystanie ze strony

Korzystając ze stron www, z jej pliku, z całej tej strony lub jej fragmentu, zgadzasz się na poniższe warunki:

- Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
- Treści strony, jak i właściwego pliku strony nie można nigdzie publikować, lecz plik umieszczony pod przyciskiem "Download PDF", tego w postaci PDF, możesz umieścić (opublikować) na własnej stronie www.
- Treści strony nie można przekazywać osobom trzecim na płytach CD, dyskietkach lub innych nośnikach archiwizacyjnych. Treść strony można rozsyłać za pomocą poczty elektronicznej, lecz nie do większej liczby osób niż jedna na raz. Postanowienie owe nie dotyczy przekazywania linków do strony głównej lub jej podstron.
- Strony nie można rozprowadzać w jakiejkolwiek sposób lub postaci. Nie dotyczy to pliku, który zawiera treść strony w formacie PDF. Plik jest dostępny po kliknięciu na przycisk "Download PDF".
- Całkowicie zabronione jest umieszczanie treści strony na innej stronie internetowej, chyba że nie mam możliwości nie udzielenia takich praw, co będzie umieszczone na każdej ze stron, dostępnych w domenie rafallepik.com. Zastrzeżenie to nie dotyczy tak zwanego prawa: „do cytatu” lub notatki, o czym traktuje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.)
- Nie wolno modyfikować treści pobranych plików PDF.
- Każdy plik PDF, podczas przesyłania do osób trzecich, musi być zawarty w oryginalnym archiwum, w którym umieszczony jest plik copyright.txt, tak, aby mogły go także przeczytać osoby zainteresowane. Adnotację tę, stosuje się tylko w wypadku potencjalnej lub rzeczywistej chęci umieszczenie pliku PDF na innej stronie www i/lub w sieci Internet, w jakiejkolwiek jej części.
- Każdy pliki PDF zawiera, w tytule pliku, link do tej strony i ma on pozostać w niezmienionej formie.
- Do każdego, dostępnego na stronie internetowej o doemnie rafallepik.com, i na wszystkich subdoemnach, pliku z podpisem Rafał Łepik, stosuje się najczęściej licencję Creative Common, i zarabianie się wszelkich zmian w tym miejscu. Zmiana praw jest możliwa, po uzgodnieniu stron, za zgodą osób wymienionych w pliku lub innej/innych wymienionych w pliku.
- Wszelkie inne i niewymienione postanowienia regulują ustawy: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.) i "Kodeks cywilny".
- Jako, że otrzymałeś je za darmo, nie można ich sprzedawać lub czerpać z nich jakiegokolwiek zysku, w jakiejkolwiek postaci. Można tylko użytkować na własne potrzeby lub rozdawać za darmo, ale tylko w postaci pliku PDF. Wydruk pliku PDF, zawierający tę stronę, koniecznie ma być kompletny, i jednocześnie nie naruszać powyższych postanowień.

Inne Postanowienia

Autor strony zaznacza, że zawartość plików była przeanalizowane za pomocą aktualnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, a to w celu wyeliminowania zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, lecz nie udziela gwarancji, co do całkowitego pozbycia się szkodliwego działania dołączonych treści do pliku PDF.

Jako że otrzymałeś możliwość pobrania plików za darmo, nie będziesz mógł rościć sobie jakichkolwiek praw, co do jakiekolwiek rękojmi wynikającej z ich użytkowania.

Nie gwarantuję, że pliki nie zawierają błędów.

Autor: Download.jestemrafal.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z pliku lub co do poprawności informacji w plikach pobranych z download.jestemrafal.com.

Download.jestemrafal.com zastrzega sobie praw do zmiany lub modyfikacji części lub całości powyższych plików bez konieczności specjalnego informowania osób, które pobrały już wcześniej pliki, jednakże po pobraniu - przez Ciebie – pliku PDF, obowiązują tylko postanowienia z dnia utworzenie pliku.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na rafal@jestemrafal.com.

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google | Dziennik Ustaw | Pobierz Ustawę o prawach autorskich

Bibliografia / Spis Publikacji / Autorzy

SPIS TREŚCI

SPIS DZIAŁU JĘZYKI
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Maksymy łacińskie
- Skróty łacińskie


Dobrze Poznane Słowa

pix

Witryna pt. Znane Słowa, tłumaczenie myśli ludzi we wsparciu św. Biblią... Nazwa wskazuje, że zawarty jest tu zbiór ludzkich myśli... Myśli są ułożone w 100 kategoriach, a ongie są wyjaśnione za pomocą wskazówek, jak ich używać w życiu, i rozróżnione na trzy kategorie. Przejdź do strony

  
  

LOSOWE GESTY / GALERIA

     

W tym miejscu, znajdują się, losowo wybierane fotografie przedstawiające gesty, tzw. Mowa Ciała. Naciskając przycisk losuj, sprawisz, że mechanizm strony, wylosuje nowe propozycje. Klikając zaś na fotografie, wyświtlisz jej powiększenie wraz z opisem, które nastąpi, po przekierowaniu na stronę MojaOsobowosc.pl.

Kontakt

Tu, na wszelki wypadek, podałem dane służące do kontaktu ze mną (Jeśli chcesz, możesz zadzwonić lub napisać do mnie list.)

Telefon: +48.(500) 100-987,
Gadu-Gadu: 896918
Adres: Zamość
E-mail: rafal@rafallepik.com.

© Copyright MyWebSite. Designed by Blue Website Templates

© Copyright I have The Page. We modifed it.

More Free Web Templates at WTO. All premium Magento themes at magentothemesworld.com!